HMONG DISTRICT of the C&MA 

Hauvpaug Koomhum Moob (HKM) yog rhawv lug paab cov pawg ntseeg ua Vaajtswv teg num kuas tav lawv le Vaaj Yexus tau saamfwm lawm. Hab cobqha kuas cov ntseeg paub tas Tswv Yexus Yog Tug Cawmseej, Tug Khu Tau Mob Zoo, Tug Ntxuav Kuas Dlawbhuv, hab Tug Yuav Rov Lug Ua Vaajntxwv Yaav Pegsuab. 

OFFICE HOURS: 9AM - 5PM (Mountain Time Zone) 
MAIN PHONE: (877) 521-7814


     

Video Ministry (click here for more video)

Annual Conference

UPDATES... for 2017

2017 Annual Conference Place: Denver, Colorado 

PROMOTIONAL VIDEO FOR 2018 Annual Conference

Date: May 26-30, 2018 

PRAYER REQUEST 

Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Mej yuavtsum naj nub zoo sab. Mej yuavtsum thov Vaajtswv tsi tseg tsi tu. Txawm yog mej raug kev txomnyem hab tau zoo los mej yuavtsum ua Vaajtswv tsaug. Vaajtswv xaav kuas mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txujsa lawd ua tej nuav.

1 Thessalonians 5:16-18