Hauvpaug Koomhum Moob (HKM) yog rhawv lug paab cov pawg ntseeg ua Vaajtswv teg num kuas tav lawv le Vaaj Yexus tau saamfwm lawm.  Hab cobqha kuas cov ntseeg paub tas Tswv Yexus yog tug Cawmseej, Tug Khu Tau Mob Zoo, Tug Ntxuav Kuas Dlawbhuv, hab Tug Yuav Rov Lug Ua Vaajntxwv Yaav Pegsuab.

OFFICE HOURS: 9AM - 5PM (Mountain Time Zone)  
MAIN PHONE: (877) 521-7814


     

News & Announcements

1. KEV TAW NPE THAWJTSAAVXWM (DS Nomination Process) 

2. HLUB 2018 (July 15-19), Wheaton College, IL

 Registration now open

3. 2018 Pastoral Conference WILL NOT be held this year

4. Short-Term Youth Ministry Opening

5. 40 Year Celebration Poster 

6. DELTA AIRLINE SPECIAL TO ANNUAL CONFERENCE

7. Charlotte Hmong Alliance Church seeking a YOUTH PASTOR (Click Here)

Annual Conference

UPDATES... for 2018

2018 Annual Conference (40th Anniversary)
Place: St. Paul, Minnesota  
Date: May 26-30, 2018 (CLICK HERE) 

REGULAR REGISTRATION: Now Open

*Hmong District Banquet (Click Here)

Alliance Men Registration: Now Open

Alliance Women Registration: Now Open

     *AW Banquet Registration (Click Here)

Banquet Registration: Now Open

Vendor Registration: Now Open

PRAYER REQUEST 

Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Mej yuavtsum naj nub zoo sab. Mej yuavtsum thov Vaajtswv tsi tseg tsi tu. Txawm yog mej raug kev txomnyem hab tau zoo los mej yuavtsum ua Vaajtswv tsaug. Vaajtswv xaav kuas mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txujsa lawd ua tej nuav.

1 Thessalonians 5:16-18 


Note: Anyone that would like special shipping price on large orders, please call for assistance.