Kuv yog Kx. Qhua Maaj Thoj.  Thov cov ntseeg suavdlawg paab thov Vaajtswv rua peb tsevneeg. My dad has just passed away. 


My Dad's Name:  Ntxhav Tuam Thoj Date Passed Away:  February 21, 2018 in Sacramento, CA       

Funeral Dates:  March 17-19, 2018       

 

Services:  Sat 3/17 @ 10am  & 6pm                      
  Sun 3/18 @ 6pm                   
Mon 3/19 @ 10am   

                                   

Funeral Home: Longcheng Memorial Service                          
6500 Freeport Blvd                          
Sacramento, CA  95822                          
(916) 910-8835
   

Contact Person: Kx. Qhua Maaj Thoj (Mark Thao)                            
P.O. Box 642                            
Drayton, SC  29333                            
(530) 713-5623                            
mthao.dhac@juno.com   

 

Thanks for all your prayers & support.